Deprem Travma Psikolojisi

Yönetmelik

2 Ekim 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28072

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROPSİKİYATRİ SAĞLIK, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Yerli ve/veya yabancı uzmanlardan oluşan danışmanlık hizmeti veren kurulu,

b) Genel Direktör (Başhekim): Merkez yöneticisini,

c) Hastane: Merkezin hem yataklı hem de ayakta tedavi yapılan birimini,

ç) İdari Direktör: Merkezin idari, mali ve teknik yöneticisini,

d) Merkez (NPSUAM): Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

f) Poliklinikler: Merkezin sadece ayakta tedavi yapılan birimlerini,

g) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıbbi Direktör: Merkezin Tıbbi Direktörünü,

h) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ruh ve sinir sağlığı düzeyini yükseltmek ve ruh sağlığı ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere açılacak hastane ve polikliniklerde, ileri teknoloji kullanarak kaliteli yataklı ve yataksız tedavi hizmeti sunmak,

b) Hizmeti sunarken en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sağlamak; psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak; ilgili tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarıgerçekleştirmek,

c) Nöroloji ve psikiyatri dallarında tıpta uzmanlık eğitimi vermek ve eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim gördükleri alanda teorik ve pratik eğitim olanakları sağlamak,

ç) Nörolojik bilimler ve psikiyatri konularında Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve uluslararasıkurumlarla işbirliği yaparak sorunlara özgü projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Nöroloji ve psikiyatri bilim alanlarında, başarılı bilim adamı ve akademisyenler yetiştirmek için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanı sağlamak,

e) Nörolojik bilimler ve psikiyatri alanlarında uzman olanlara sertifika programları açarak uzmanlık öncesi ve sonrası eğitime destek vermek,

f) Davranış nörolojisi, toplum ruh sağlığı, aile sağlığı, cinsel sağlık, bağımlılık, geropsikiyatri, farmakogenetik, beyin uyarım tedavileri, ağrı tıbbı, beslenme ve yeme bozuklukları, epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nörogörüntüleme, nöroimmünoloji, yapay zeka, sosyal nörobilim, nörobilişim, düşünce teknolojisi, nörobiyo geribildirim, nörooftalmoloji, pediatrik nöroloji, otistik bozukluklar, dikkat eksikliği, hareket bozuklukları, tıbbi hipnoz, tıbbi akupunktur, tamamlayıcı tıp, psikogeriyatri, adli psikiyatri gibi yoğun hasta potansiyeli olan ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dalların kurulmasını sağlamak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği sertifika programları, sürekli eğitim merkezleri açmak, kreş, bakımevi, huzurevi gibi sosyal birimler açmak, amaca uygun yardım ve bağışalmak,

ğ) Bölümlerde yürütülen hizmetlere destek amacı ile özel eğitim gerektiren nörolojik yoğun bakım hemşireliği ve psikiyatri kliniği hemşireliği, EEG ve EMG teknisyenliği gibi mesleklere yönelik sertifikalı eğitim programlarıhazırlamak ve eğitim vermek,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda üniversitelerin bilim insanı ihtiyaçlarını karşılamak,

ı) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin uluslararası bilime katkı düzeyini yükseltmek,

i) Merkezlerin sahip olduğu kalite belgesi doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmalarını izlemek ve gereken düzeltmeleri yaptırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tedavi hizmetleri, psikiyatrik, nörolojik ve ilişkili hastalığı olan kişilerin ayakta ve yataklı tedavilerinin yapılmasını sağlamak, bu amaca yönelik hastane ve poliklinikler gibi uygulama birimleri kurmak,

b) Destekleyici bakım faaliyetleri, hastane ve polikliniklerde tedavi görmüş ve görmekte olan hastaların hastalık sürecindeki eğitimsel, sosyal ve diğer sorunlarının çözümünde danışmanlık ve bakım hizmetleri sunmak,

c) Sağlık eğitimi, psikiyatri, nöroloji ve psikoloji ile ilgili sağlık konularında uzman kişiler tarafından halka gerek toplu, gerek bireysel olarak sağlık eğitimi sunmak, ayrıca sağlık personeline yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek,

ç) Laboratuar hizmetleri, Merkezin amacına yönelik olarak biyokimya, farmakoloji, radyoloji ve diğer görüntüleme alanlarında hizmet vermek,

d) Koruyucu hizmetler, toplumun ruh sağlığını bozma riski taşıyan faktörleri önceden belirleyip önleyici faaliyetler konusunda raporlar hazırlayıp ilgili makamlara sunmak; Türkiye'de nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında kamuoyu oluşturulmasında aktif görev almak,

e) Bilimsel araştırmalar, psikiyatri, nöroloji, psikoloji ve ilgili bilim dallarında etik kurallara uygun bilimsel araştırmalar planlayıp uygulanmasına katkıda bulunmak; Merkezin amaçları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak; Merkezin amaçları kapsamındaki sorunlarla ilgili ulusal ve uluslararasıdüzeyde eğitim programları düzenlemek; nörolojik bilimler ve psikiyatri konularında proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, araştırma yapmak, araştırmalara katılmak, desteklemek, kamuoyu oluşturmak, ulusal ve uluslararasıkurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Üniversiteye bağlı birimlerde, Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler yapmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve dokümantasyon birimi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Genel Direktör,

b) İdari Direktör,

c) Merkez Müdürü,

ç) Tıbbi Direktör,

d) Yönetim Kurulu,

e) Danışma Kurulu.

Genel direktör

MADDE 8 - (1) Genel Direktör, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından görevlendirilir. Merkezin hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının koordinasyonundan sorumludur. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolduğunda tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.

İdari direktör

MADDE 9 - (1) İdari Direktör: Genel Direktörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkezin idari ve teknik işletim sistemlerinden sorumludur. Göreviyle ilgili süreçlerde personel planlamasını yapar. Görev süresi üçyıldır. Görev süresi dolduğunda tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 10 - (1) Merkez Müdürü, Genel Direktörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca farklı yerlerde açılacak hastane ve polikliniklerin kadrosundaki, en az doktora veya eşdeğeri akademik unvana sahip çalışanlar arasından belirlenir. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolduğunda tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları uygulamak ve ilgili direktörlüklerin gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında tıbbi direktöre yardımcı olmak,

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulması, koordinasyonu, yönetimi, denetimi ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında tıbbi direktöre yardımcı olmak,

ç) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hizmet birimleri ile buralarda görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak için tıbbi ve idari direktörlüklere yardımcı olmak.

Tıbbi direktör

MADDE 11 - (1) Tıbbi Direktör, Genel Direktörün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Merkezin tıbbi hizmet ve araştırmada görev yapan sağlık hizmetleri sınıfındaki çalışanların organizasyonundan sorumludur. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolduğunda tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu; Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Merkez Müdürü ileÜniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkez Müdürü ilgili direktörler aracılığıyla Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

(3) Yönetim Kurulu, Genel Direktör başkanlığında onbeş günde bir kez, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda toplantısını yapar. Genel Direktör olmadığı zaman, başkanlığa Tıbbi Direktör vekalet eder. Yıl sonunda faaliyet raporu hazırlanarak Rektörlüğe sunulur.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 - (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Merkez Müdürü tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüşbildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulamalar

MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulamaları yaptırmak üzere programlar düzenler, araştırma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapar, ARGE merkezleri kurar, TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarına proje hazırlar ve ihtiyaçduyulan uygulama birimlerini açma önerisini Rektöre sunar.

(2) Rektör, kendi alanında başarılı olmuş Türk veya yabancı uyruklu bilim insanlarını Danışma Kuruluna dahil edilerek bu kişilerin hem yönetim hem akademik danışmanlık hizmetinden faydalanılır. Bu bilim insanlarının bağımsızüyelik sistemi ile görüşleri alınır ve Üniversite içinde akademik faaliyete bizzat katkı sağlamaları hedeflenir.

Eğitim hizmeti

MADDE 15 - (1) Yönetim Kurulu, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanında önlisans, lisans ve lisansüstüprogramları, tıpta uzmanlık eğitimi, eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

(2) Yönetim Kurulu, faaliyet alanlarında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenler.

Uygulama birimleri

MADDE 16 - (1) Merkez; nöroloji, psikiyatri, psikoloji alanında yapılan sağlık, araştırma, eğitim ve uygulamalara destek sağlamak amacıyla uygulama birimleri kurar ve işletir, ilgili uzmanları bünyesinde çalıştırır. Nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları, çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, anestezi ve rehabilitasyon uzmanlarıgibi ilgili uzmanları, psikologları, sosyal çalışmacıları bünyesinde görevlendirir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Genel Direktörün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 - (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Genel Direktöre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 20 - (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.